GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým přihlášením na závod MTB TOUR České středohoří (pořádaných pod zastoupením Spolku litoměřických cyklistů, IČ 03506223, se sídlem Jiřího z Poděbrad 188/7, 412 01 Litoměřice, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod zn. L 9244)

(dále jen „Pořadatel“),

je tento oprávněn pro záležitosti jednotlivých závodů zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. případně též informace o sportovním klubu, do kterého jsem přihlášen/ za který závodím.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků závodů a celé série a s tím souvisejícími činnostmi (např. přihlášky, odhlášky, prezentace atd.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Pořadatelem evidován/a.

Beru na vědomí, že Pořadatel může předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 •  příslušnému pořadateli/pořadatelům jednotlivého závodu,
 •  příslušným orgánům státní správy a samosprávy v případě vyžádání,

a to za účelem

 • vedení evidence závodníku a účastníků
 •  identifikace jednotlivých soutěžících,

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu zúčastnit závodů Pořadatele.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Pořadatel (výše zmíněný spolek) moje

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky

za účelem

 1. marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 2. prezentace na webu,
 3. prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 4. prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Pořadatel zpracoval i mé

 1. telefonní číslo,
 2. e-mail,

za účelem vedení evidence účastníků a s ní spojené propagace dalších závodů seriálu a dalších akcí pořádaných Pořadatelem.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Pořadatelem evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17

Nařízení,

 •  na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 •  na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 •  odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 •  podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým potvrzením prostřednictvím přihlášení na daný závod.

 

Comments are closed.